EVALUACIÓN DEL DAÑO GENOTÓXICO DE LOS ALINEADORES DENTALES. UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO

Project Details

Description

Objectiu de l’estudi: Analitzar el potencial dany genotòxic que els alineadors dentals podrien inflingir en cèl·lules epitelials de la mucosa oral.
StatusActive
Effective start/end date14/10/2220/02/25

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.