EUROPHOTONICS

 • Mompart Penina, Jordi (Principal Investigator)
 • Cojocaru, Crina (Investigator)
 • Goery Genty (Investigator)
 • Heinz Kalt (Investigator)
 • Morgan Mitchel (Investigator)
 • Prof. Hugues Giovannini (Investigator)
 • Prof. Valdas Sirutkaitis (Investigator)
 • Valdas Sirutkaitis (Investigator)
 • Vilaseca, Ramon (Investigator)

Project Details

Description

Es tracta d’una projecte amb el que es pretén realitzar un màster conjunt en el àmbit de la fotònica que reculli la nostra experiència prèvia a través dels màsters locals (des del 2007, amb la UPC, UB, i l’ICFO) i del màster Europhotonics (des del 2010, amb la Universitè Aix Marseille i el Karlsruhe Institute of Technology) tot incoirporant dues universitats més, la Vilnius University (Lituània) i la Technical University of Tampere (Finlàndia).
Temàtica i Justificació del projecte:
El camp de l'òptica / fotònica, la ciència de la llum, és un camp en expansió i implica una gran quantitat d'activitats interdisciplinàries en salut, medi ambient, energia, transport i telecomunicacions amb importants beneficis econòmics i socials. L'òptica / fotònica juga un paper clau en els descobriments fonamentals i en les noves tecnologies, amb aspectes teòrics i experimentals. La fotònica és considerada per la Comissió Europea com una de les "Key Enabling Technologies (KET)" que cada vegada més impulsen la innovació i ho continuaran fent en el futur.

L’EUROPHOTONICS-POESII Erasmus Mundus Joint Master Degree, iniciat el 2010, és un programa de màster de dos anys dedicat a la investigació avançada i temes aplicats que constituiran els objectius científics propers en l'àmbit de l'enginyeria fotònica, la nanopotònica i la biofotònica, amb aplicacions interdisciplinàries. Es tracta d'un màster organitzat per les següents institucions: Universitè Aix Marseille (coordinador), Karlsruhe Institute of Technology i l'equip de Barcelona (UPC, UAB, UB i ICFO). Els estudiants de màster que es beneficien d'aquest programa poden treballar en els nous reptes d'avui en les seves carreres d'investigació acadèmica o aplicada: comprendre i controlar la matèria i els fenòmens òptics a escala nanomètrica, proporcionar noves eines d'imatge i monitorització per a processos biològics complexos a partir de cèl·lules i teixits d’aplicacions clíniques, i aporten eines noves i originals per a dispositius òptics futurs. Després de graduar-se, els estudiants d'aquest màsters aconsegueixen llocs de treball en indústries, en laboratoris d'investigació, i en universitats de tot el món.

Ara, voldríem aplicar, dins de l’acció Erasmus + Key action 1 – 2018, per a un Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) amb un contingut similar al màster Europhotonics actual, però incloent dos socis més: la Universitat de Vilnius (Lituània) i la Technical University of Tampere (Finlàndia). Pel que fa a la UAB, tenim previst utilitzar el nostre "local" de Màster en Fotònica (UPC, UAB, UB i ICFO) com a forma de participar en aquest Màster Erasmus Mundus de manera que els estudiants del màster Europeu i els estudiants "locals" assisteixin a la mateixes classes. Per tant, no hi ha necessitat d'augmentar els recursos actuals disponibles (en termes d’assignatures i professors) per participar en aquesta proposta de programa conjunt.
AcronymEUROPHOTONICS
StatusActive
Effective start/end date17/09/1816/09/24

Collaborative partners

 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Tampere University of Technology
 • Karlsruhe Institue of Technology (Institut für Mess- und Regelungstechnik)
 • ICFO (Institut de Ciències Fotòniques)
 • Aix Marseille Université (lead)
 • Vilniaus Universitetas (Vilnius University)
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.