Estudis genètics i funcionals de la síndrome de reparació d'Anèmia de Fanconi

  • Surralles Calonge, Jordi (Principal Investigator)
  • Castella Castella, Maria (Scholar)
  • Cabré Fabré, Oriol (Investigator)
  • Lyakhovich , Alex (Investigator)
  • Minguillon Pedreño, Jordi (Investigator)
  • Ramirez de Haro, Maria Jose (Investigator)
  • Umbert Maestre, Maria Glòria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry