Estudis dels espais de reflexió compartida entre professorat novell i expert que brollen a partir de la creació conjunta de material didàtic per al aprenetatge integrat de contiguts i llengua en aules

 • Escobar Urmeneta, Cristina (Principal Investigator)
 • Bardavio Novi, Antoni (Investigator)
 • Evnitskaya , Natalia (Investigator)
 • Horrillo Godino, Zoraida (Investigator)
 • Lobo Virseda, María Josefa (Investigator)
 • Marquez Bargallo, Concepcio (Investigator)
 • Noguerol Rodrigo, Artur (Investigator)
 • Nussbaum Capdevila, Lucile (Investigator)
 • Oller Freixa, Montserrat (Investigator)
 • Sánchez Sola, Antonio (Investigator)
 • Canet Pladevall, Roser (Investigator)
 • Clemente Font, Mª Mercè (Investigator)
 • Corredera Capdevila, Anna (Investigator)
 • Eixarch Domènech, elisabeth (Investigator)
 • Irun Chavarria, Montserrat (Investigator)
 • Jiménez Jiménez, Montserrat (Investigator)
 • Mas Sala, Miquel (Investigator)
 • Peláez Carballo, Nuria (Investigator)
 • Roquet Puges, Montserrat (Investigator)
 • Tapias Nadales, Núroa (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry