Estudis cinètics sobre la implicació dels sub-llocs d'interacció en el mecanisme catalític de la Ribonucleasa A.

  • Cuchillo Foix, Claudi Miquel (Principal Investigator)
  • Boix Borras, Ester (Investigator)
  • Nogués Bara, Maria Victoria (Investigator)
  • Travers, Franck (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9831/12/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.