Estudi teòric i experimental d'estructures generades per canvi de règim deformatiu al llarg de l'arc ibero-armoricà (sector Ibèric) i conseqüències sobre l'evolució d'aquest

  • Julivert Casagualda, Manuel (Principal Investigator)
  • Ortiz Chacon, Juan Carlos (Scholar)
  • Arboleya Cimadevilla, Maria Luisa (Investigator)
  • Soldevila Bartoli, Joan (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Computer Science