Estudi per a l'avalució diagnòstica de les competèncioes matemàtiqued dels estudiants de grau d'Educaicó Primària i porposta d'actuació.

  • Gorgorio Sola, Maria Nuria (Principal Investigator)
  • Albarracin Gordo, Lluis (Investigator)
  • Deulofeu Piquet, Jordi (Investigator)
  • Figueiras Ocaña, Lourdes (Investigator)
  • Prat Moratonas, Montserrat (Investigator)
  • Callis Franco, Josep (Investigator)
  • Panellas Valls, M. Mercedes (Investigator)
  • Puig Forcada, Núria (Investigator)
  • Salanguera Fauquer, Judith (Investigator)
  • Sellas Ayats, Isabel (Investigator)

Project Details

Description

Not available
StatusFinished
Effective start/end date30/07/1431/03/16

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.