Estudi metabòlic de les lesions cel·lulars al llarg de catorze fases (xocs osmòtics i tèrmics) del protocol de congelació/descongelació de semen porcí

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology