Estudi d'incidència de trastorns d'ansietat i dos síndromes àlgics en una cohort amb i sense factor de risc (laxitud articular)

  • Bulbena Vilarrasa, Antonio (Principal Investigator)
  • Oscar Vilarroya Oliver (Researcher on contract)
  • Benito Ruiz, Pedro (Investigator)
  • Gago Rius, Jordi (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences