Estudi dels punts afectats per reorganitzacions cromosòmiques en el cariotip humà

 • Ponsà Fontanals, Montserrat (Principal Investigator)
 • Egozcue Cuixart, Josep (Investigator)
 • García Caldés, Montserrat (Investigator)
 • Nogues Sanmiquel, Maria del Carme (Investigator)
 • Vidal Dominguez, Francesca (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Agriculture & Biology