Estudi dels processos de canvi a partir del diagnòstic de la cultura institucional i de les dinàmiques de canvi a la universitat

  • Tomás Folch, Marina (Principal Investigator)
  • Borrell Felip, Núria (Investigator)
  • Castro Ceacero, Diego (Investigator)
  • Esteve Comas, Jordi (Investigator)
  • Feixas Condom, Monica (Investigator)
  • Guillamon Ramos, Cristina (Investigator)
  • Sánchez Moreno, Maria Rita (Investigator)

Project Details

Description

Not avalaible
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/08

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.