Estudi dels mecanismes responsables de la Retinopatia Diabètica i desenvolupament de noves aproximacions de teràpia gènica

  • Bosch Tubert, Maria Fatima (Principal Investigator)
  • Anguela Martínez, Xavier (Scholar)
  • Jimenez Cenzano, Verónica (Scholar)
  • Villacampa Alcubierre, Pilar (Scholar)
  • Barrero Victorio, Jennifer (Investigator)
  • Haurigot Mendoça, Virginia (Investigator)
  • Mann , Christopher John (Investigator)
  • Molas Laplana, Maria (Investigator)
  • Tafuro , Sabrina (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology