Estudi dels marcadors cardíacs del Síndrome de Sobreentrenament en la prevenció del risc cardiovascular durant l'exercici físic

  • Estorch Cabrera, Montserrat (Principal Investigator)
  • Puig Reixach, Maria Teresa (Investigator)
  • Doñate Rodríguez, M. Teresa (Investigator)
  • Serra Grima, Ricardo (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Medicine and Dentistry