Estudi del patró de reorganització morfofuncional del nucli ambigu com a conseqüència d'una secció del nervi recurrent en un model experimental de laringe de rata adulta i neonatal

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science