Estudi de marcadors uniparentals en les poblacions humanes de les comarques de Zamora: caracterització genètica-forense i dinàmica evolutiva

  • Aluja Paris, Maria Pilar (Principal Investigator)
  • Montiel Duarte, Rafael (Scholar)
  • Pereira Santos, Cristina (Scholar)
  • Francalacci, Paolo (Investigator)
  • Nogués Carulla, Ramon Maria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology