Estudi de l'estructura funció de l'alcohol deshidrogenasa humana mitjançant mutagènesi dirigida. Aplicació al redisseny de l'especificitat de substrat amb fins biotecnològics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology