Estudi de l'estructura en quasi-espècies del virus de la hepatitis C (VHC) en diferents situacions clíniques. Efecte sobre la persistència de la infecció

  • Esteban Mur, Juan Ignacio (Principal Investigator)
  • Martell Pérez-Alcalde, María Nieves (Scholar)
  • Guardia Masso, Jaime (Investigator)
  • Quer Sivila, Josep (Scholar)
  • Gómez Castilla, Jordi (Investigator)
  • Viladomiu Cata, Lluís (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology