Estudi de la distribució electrònica per difracció de raigs-X i de neutrons d'un cristall amb propietats òptiques no linials (NLO): Fosfat de mono-2-amino-5-nitropiridini (2A5NPDP)

  • Piniella Febrer, Joan Francesc (Principal Investigator)
  • Álvarez Larena, Angel (Investigator)
  • Puig Molina, Anna Ma. (Scholar)
  • Baert, François (Investigator)
  • Molins Grau, Elies (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9331/12/94

Collaborative partners

  • Université des Sciences et Technologies de Lille I (lead)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.