Estudi de fenòmens superficials i d'interfície associats a recobriments protectors de tipus ceràmic i/o òxids sobre peces sintetitzades obtingudes per pulvimetal·lúrgia

  • Mora Aznar, Maria Teresa (Principal Investigator)
  • Comas Morros, Carles (Investigator)
  • Rodriguez Viejo, Javier (Investigator)
  • Claveguera Plaja, Narcís (Investigator)

Project Details

Description

Summary non avalaible
StatusFinished
Effective start/end date30/12/9931/12/01

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.