Estudi d'aliatges a base de terres Rares i Metall de Transició per a la seva utilització com imans permanents

  • Mora Aznar, Maria Teresa (Principal Investigator)
  • Baro Marine, Maria Dolors (Investigator)
  • Suriñach Cornet, Santiago (Investigator)
  • Machado da Silva, Jose Manuel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Chemistry