Estudi actualitzat de l'àmbit d'aplicació personal de les llibertats comunitàries: redefinició de les connexions nacionalitat i residència (projecció en els diferents àmbits del Dret Int. Privat

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences