Estratègies pel canvi de la cultura organitzacional utilitzables en institucions de formació

  • Gairin Sallan, Joaquin (Principal Investigator)
  • Armengol Asparo, Maria Carme (Investigator)
  • Gimeno Soria, Xavier (Investigator)
  • Obando Rodriguez, Maria del Roble (Investigator)
  • Schmitl, Jorge Eduardo (Investigator)
  • Soto Carrasco, Hilda (Investigator)
  • Tomás Folch, Marina (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities