Estratègies d'intervenció comunitària i individual per a promocionar l'activitat física saludable: una aplicació en la comunitat universitària

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions