Estratègies d'incorporació de diferents fonts de carbohidrats a la ració per a millorar l'adaptació i estabilitat digestiva en el bestiar porcí. Efecte sobre l'absorció i retenció de nutrients, la f

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology