Estabilització biològica i bioquímica de vins per aplicació de la tècnica d'altes pressions. Determinació dels paràmetres tecnològics per a la seva implantació en bodega

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences