Equacions de difusió no lineal i cinètiques; comportament asintòtic i aproximació numèrica

  • Carrillo de la Plata, José Antonio (Principal Investigator)
  • Vecil , Francisco (Scholar)
  • Caceres Granados, Maria Josefa (Investigator)
  • Toscani, Giuseppe (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance