Entorn de disseny, validació i prototipat de components virtuals (IP) per a CIS mitjançant nanotecnologies aplicades a sistemes de comunicacions òptiques i inalàmbriques

 • Carrabina Bordoll, Jordi (Principal Investigator)
 • Avellana, Narcís (Investigator)
 • Carreras, Lluís (Investigator)
 • Constants, Maria (Investigator)
 • Escudero, Joan (Investigator)
 • Fernández, Albert (Investigator)
 • García, Pere (Investigator)
 • Sabadell, Justo (Investigator)
 • Salas, Cristina (Investigator)

  Project Details

  Description

  Summary non avalaible.
  StatusFinished
  Effective start/end date15/04/0331/12/03

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.