Els sòls d'ocupació en el pleistocè mitjà peninsular: Ambrona, Torralba, Cuesta de la Bajada i Aridos

 • Mora Torcal, Rafael (Principal Investigator)
 • Enamorado Rivero, Josefa (Scholar)
 • Pallarès Añó, Maria (Scholar)
 • Martínez Moreno, Jorge (Investigator)
 • Santoja Gómez, Manuel (Investigator)
 • Soto Rodríguez, Enrique (Investigator)
 • Villa, Paola (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Arts & Humanities