Els mitjans de comunicació de masses en la construcció de l'hàbitat urbà: Barcelona 1939-1989. Bibliografia i fonts documentals

  • Moreno Sarda, Amparo (Principal Investigator)
  • Sala Noguer, Ramon (Collaborator)
  • Barenys Pérez, Maria Pia (Investigator)
  • Espinet Burunat, Francisco (Investigator)
  • Gomez Mompart, Josep Lluis (Investigator)
  • Marin Otto, Enric (Investigator)
  • Tresserras Gaju, Juan Manuel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Psychology

Medicine and Dentistry