Els instruments en la música del Barroc a l'antiga Corona d'Aragó. Catalunya i València

 • Bonastre Bertran, Francesc (Principal Investigator)
 • Gregori Cifre, Josep Mª (Investigator)
 • Ayats Abeyà, Jaume (Investigator)
 • Escalas Llimona, Roman (Museu de la Música) (Investigator)
 • González Valle, José Vicente (Institución Milà y Fontanals) (Investigator)
 • Josep Borràs Roca (Investigator)

  Project Details

  Description

  Summary not available
  StatusFinished
  Effective start/end date9/12/969/12/99

  Collaborative partners

  • Ajuntament de Barcelona
  • Spanish National Research Council (CSIC)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (lead)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.