Els grups com a forma organitzativa bàsica en el moviment llibertari espanyol, 1890-1996: la naturalesa modèlica del cas català

  • Ucelay Da-cal, Enrique (Principal Investigator)
  • Tavera García, Susana (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences