Elements transponibles i deficiència en reparació del DNA com a factors determinants de la susceptibilitat de Drosophila melanogaster a la mutació induïda

  • Xamena Lopez, Noel (Principal Investigator)
  • Soriano Valverde, Silvia (Scholar)
  • Cabré Fabré, Oriol (Investigator)
  • Suarez Figueras, Susana (Investigator)
  • Torres Turon, Carme (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology