El raonament metalingüístic: El pont entre l'ús i el coneixement sistemàtic de la llengua

 • Camps Mundo, Ana (Principal Investigator)
 • Bigas Salvador, Montserrat (Investigator)
 • Fontich Vicens, Xavier (Investigator)
 • Gil Juan, Maria Rosa (Investigator)
 • Guasch Boyé, Oriol (Investigator)
 • Milian Gubern, Marta (Investigator)
 • Ribas Seix, Teresa (Investigator)
 • Ribelles Buxaderas, Maria Dolors (Investigator)
 • Sánchez Enciso Valero, Juan (Investigator)
 • Verdaguer Autonell, Mª Teresa (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date7/03/066/03/07

Funding

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: €7,800.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.