El procés de constitucionalització de la Unió Europea i les seves relacions amb la transformació de l'ordre jurídic dels Estats membres

  • Freixes Sanjuan, Teresa (Principal Investigator)
  • Remotti Carbonell, Jose Carlos (Investigator)
  • Sales Jardi, Mercè (Investigator)
  • Rousseau, Dominique (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0431/12/05

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.