El paper de les polítiques actives d'ocupació en el desenvolupament i mobilització del capital social de joves amb trajectòries laborals vulnerables.

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/04/1931/05/20

Funding

  • Agència Catalana de la Joventut (ACJ): €8,900.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.