El paper de la Calculadora Simbòlica Wiris en el procés d'algebrització de la matemàtica escolar i en la formació del professorat de matemàtiques

 • Gascon Perez, Jose (Principal Investigator)
 • Ruiz Munzon, Noemi (Scholar)
 • Barquero Farras, Berta (Investigator)
 • Bernat Ancochea Millet (Others)
 • Eixarch Ferrer, Ramon (Others)
 • Gomà Nasarre, Antoni (Others)
 • Serrano Martínez, Lidia (Others)
 • Bosch Casabò, Marianna (Investigator)
 • Pachés Gavara, Josep (Investigator)
 • Reig Sampere, Cristina (Investigator)
 • Xambó Descamps, Sebastià (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry