El mitògrafs grecs. Estudi de la tradició textual i edició

  • Cuartero Iborra, Francesc Josep (Principal Investigator)
  • Balasch Recort, Manuel (Investigator)
  • Gómez Pallarès, Josep M. (Investigator)
  • Rodríguez Sadurní, Provado (Investigator)
  • Santiago Alvarez, Rosa Araceli (Investigator)
  • Varias Garcia, Carlos (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities