?El massís granític de Saint Laurent-La Jonquera i el seu encaixament: petroestructura i modelització del seu emplaçament

  • Druguet Tantiña, Elena (Principal Investigator)
  • Carreras Planells, Jordi (Investigator)
  • Castaño López, Lina Marcela (Investigator)
  • Gleizes, Gérard (Investigator)
  • Liesa Torre Marín, Montserrat (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities