El manierisme i el barroc a Espanya i Portugal: bases per al seu estudi compartiu

 • Bonastre Bertran, Francesc (Principal Investigator)
 • Gerhard O. Doderer (Investigator)

  Project Details

  Description

  El manierismo y el barroco en España y Portugal: bases para su estudio comparativo
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/9031/12/90

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Universidade Nova de Lisboa

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.