El món d'Aldo Manuzio el Jove, amb especial atenció a l'edició comentada de l'\i Orthographiae ratio ab Aldo Manutio Paulli f. Collecta ex libris antiquis, grammaticis, etymologia, graeca consuetidine

  • Barreda Pascual, Maria Adela (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences