El fons antic de música de la catedral de Barcelona, conservat en la Biblioteca Nacional de Catalunya. Estudi de les fonts i recuperació patrimonial. 1. Repertori llatí i instrumental

 • Bonastre Bertran, Francesc (Principal Investigator)
 • Olivares Gorriti, Sorkunde (Others)
 • Calmell Piguillem, Cesar (Investigator)
 • Cazurra Basté, Anna (Investigator)
 • Cortada Noguero, María Luisa (Investigator)
 • Daufi Rodergas, Xavier (Investigator)
 • Doderer, Gerhard (Investigator)
 • Ezquerro Esteban, Antonio (Investigator)
 • Hochradner, Thomas (Investigator)
 • Pessarrodona Pérez, Aurèlia (Investigator)
 • Rife Santalo, Jordi (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities