El desenvolupament local sostenible en zones de muntanya en el llindar entre l'abandonament del territori i la naturbanització

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences