El desenvolupament i la interpretació literària d'àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts.

 • Colomer Martínez, Teresa (Principal Investigator)
 • Fittipaldi, Martina (Others)
 • Paré Jiménez, Josep (Others)
 • Correig Blanchar, Montserrat (Investigator)
 • Manresa Potrony, Mireia (Investigator)
 • Margallo Gonzalez, Ana Maria (Investigator)
 • Noguerol Rodrigo, Artur (Investigator)
 • Pérez Ventayol, Montserrat (Investigator)
 • Silva-Díaz, Maria Cecilia (Investigator)
 • Sánchez Enciso, Juan (Investigator)
 • Vilà Miguel, Núria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry