Efectes de l'administració de nicotina en el sèptum medial sobre la inhibició conductual i el ritme theta hipocàmbic en rates alcohòliques

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences