Efectes de la composició social dels centres d'ensenyament obligatori sobre el rendiment i les expectatives de l'alumnat

 • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Scholar)
 • Benito Perez, Ricard (Investigator)
 • González Balletbó, Isaac (Investigator)
 • Rambla Marigot, Francesc Xavier (Investigator)
 • Alegre Canosa, Miquel Àngel (Scholar)
 • Alsinet Caballaria, Josep (Investigator)
 • Coll Salvador, Cèsar (Investigator)
 • Grau, Albert (Investigator)
 • Marías Benito, Isidre (Investigator)
 • Collet Sabé, Jordi (Investigator)
 • Alegre Canosa, Miguel Angel (Scholar)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry