Efecte dels haplotips dels gens de les caseïnes i de gens relacionats amb el metabolisme d'àcids grassos sobre la composició i propietats de la llet de cabra murciana-granadina

  • Jordana Vidal, Jordi (Principal Investigator)
  • Badaoui, Bouabid (Scholar)
  • Habib Yamayoui, Mohamed (Scholar)
  • Falegan Prieto, Adolfo (Investigator)
  • Francino Martí, Olga (Investigator)
  • Serradilla Manrique, Juan Manuel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities