Efecte del perfil en àcids grassos de ració sobre el dipòsit i distribució de lípids en el porc

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities