Efecte de l'expressió i de la regulació de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en el broncoespasme i en la inflamació pulmonar en un model d'asma en el ratolí

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences