Efecte de la utilització de "greixos formulats" en pinsos sobre el perfil de la canal i dels productes derivats del porc: valoració nutricional i tecnologia

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Agricultural and Biological Sciences

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Medicine and Dentistry