Efecte de la utilització de diferents greixos en la dieta sobre els rendiments productius i la qualitat de la carn de pollastre i gall d'indi

 • Barroeta Lajusticia, Ana Cristina (Principal Investigator)
 • Baucells Sánchez, María Dolores (Investigator)
 • Bessei, Werner (Investigator)
 • Fontanillas Giralt, Ramon (Investigator)

  Project Details

  Description

  Summary not available
  StatusFinished
  Effective start/end date1/01/9731/12/98

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.